Garantie­bepalingen

1. Exclusive Steel staat voor een periode van 5 jaar na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

2. In afwijking van de in lid 1 genoemde periode van 5 jaar, zal de garantietermijn op ventilatieroosters en hang- en sluitwerk 1 jaar bedragen.

3. Gebruikt Exclusive Steel bij de uitvoering van zijn prestatie door derden toegeleverde materialen of diensten dan strekt de garantie van opdrachtnemer aan opdrachtgever zich in geen geval verder uit dan tot de garantie die Exclusive Steel verkrijgt van zijn leverancier of onderaannemer.

4. Opdrachtgever moet Exclusive Steel in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of een defect (onder)deel te vervangen.

5. De garantie gaat pas in wanneer opdrachtgever ten opzichte van Exclusive Steel aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Door opschorting van de ingangsdatum van de garantie, wordt de einddatum van de garantie niet gewijzigd.

6. Door opnieuw leveren, vervangen of herstellen wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

7. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van:

7a. verwering en/of normale slijtage;

7b. onoordeelkundig of abnormaal gebruik;

7c. het ontbreken van onderhoud of reiniging;

7d. installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door opdrachtgever of door derden;

7e. kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;

7f. vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouw-, herstel-, reinigings- of andere werkzaamheden of van het gebruik van voor het doel ongeschikt(e) materia(a)l(en);

7g. door of namens opdrachtgever geleverde materialen;

7h. filiforme corrosie;

7i. kleurverschillen en/of glansverlies;

7j. gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden;

7k. invloeden van buitenaf, welke tijdens of na (op)levering zijn ontstaan;

7l. (thermische)glasbreuk of de toepassing van (spiegel)draadglas;

7m. warmtebelasting boven de 70ยบ C;

7n. kitwerk, behalve voor wat betreft waterdichtheid;

7o. afdichtingsprofielen (E.P.D.M.), behalve voor wat betreft de flexibiliteit.